Even voorstellen

Wie zijn we?

Wij zijn Drum & Showfanfare DES, een muziekvereniging uit Doetinchem, de fanfare van Doetinchem. Wij zijn een gezellige vereniging van zo’n 35 leden, variërend in de leeftijd van 8 tot 60 jaar.

Wat doen we?

Met elkaar repeteren we iedere donderdagavond ons repertoire. repetitieDit repertoire bestaat uit populaire muziek die je iedere dag op de radio kunt horen. Populaire muziek die wij mooi vinden en waarvan wij weten dat het publiek het graag hoort tijdens optochten en andere optredens.
Denk hierbij aan Counting Stars, Wake me up en Cheerleader. Speciaal voor Sinterklaas is dan Sinterklaas wie kent ‘m niet en Sint Ahoy. Ook voor 4 mei en Kerst is er speciaal repertoire.

Kan ik dat ook?

Ja, dat kan. Wij willen als vereniging graag de drempel heel laag houden. We willen graag iedereen de mogelijkheid geven om met ons mee te doen. Daarom leiden we in principe nieuwe leden binnen de vereniging op. Elk nieuw lid krijgt een half uur per week individueel les van een ervaren muzikant. Bij voorkeur op donderdagavond, maar in overleg kan daarvan afgeweken worden. Op een aantal momenten wordt de voortgang gemeten en zijn er diploma’s te behalen. Dat betekent dat muzikale ervaring niet absoluut nodig is; betekent echter wel dat enthousiasme en inzet wel nodig zijn. Enthousiasme en inzet om samen muziek te maken. Enthousiasme en inzet om bij een vereniging te horen.

Wat kost dat dan?

Omdat we, zoals reeds gezegd, de drempel graag laag houden, hebben we de contributie ook op een laag niveau. Een jeugdlid tot 18 jaar betaalt €7,50 per maand, een volwassen lid betaalt €10,00 per maand. Als je les krijgt binnen de vereniging, dan betaal je daar €5,00 per maand voor. Het muziekinstrument wordt door de vereniging in bruikleen gegeven.

Waar en wanneer is dat?

De repetities zijn op donderdagavond van 20:00 uur tot 22:00 uur. Het slagwerk begint een half uurtje eerder, om 19:30 uur dus. We repeteren in de dependance van school AOC-Oost, dit is aan de Gildenbroederslaan 3 in Doetinchem.
Kom gerust eens langs!

aoc-oost

 

 

 
 

Gedragscode (vrijwillige) medewerkers Drum & Showfanfare DES

Veel grenzen in het contact tussen (vrijwillige) medewerkers en minderjarige leden/deelnemers aan de activiteiten van Drum & Showfanfare DES zijn niet eenduidig. Het ene kind wil even op schoot zitten als het troost zoekt, het andere kind heeft behoefte aan een aai over de bol en weer een ander kind vindt het niet prettig om aangeraakt te worden. Hierover kunnen nooit exacte grenzen worden afgesproken die voor alle kinderen en in alle situaties gelden. Dat is maar goed ook, want voor veel kinderen is dichtbijheid en lichamelijk contact een voorwaarde om te groeien. Maar er is wel één heel duidelijke grens en dat is de grens dat seksuele handelingen en contacten tussen (jong)volwassen medewerkers en minderjarigen die bij ons komen, absoluut ontoelaatbaar zijn!

Daarom heeft Drum & Showfanfare DES voor al haar (vrijwillige) medewerkers een gedragscode opgesteld. De gedragscode bestaat uit twee delen: regels die bijdragen aan een open, transparante en veilige omgeving voor kinderen én vrijwilligers en de omschrijving van seksueel grensoverschrijdend gedrag die het uitgangspunt is van het tucht- en sanctiebeleid dat door Drum & Showfanfare DES wordt gevoerd.

 

De gedragsregels voor (vrijwillige) medewerkers:
  • De medewerker moet zorgen voor een omgeving en een sfeer waarbinnen de minderjarige zich veilig en gerespecteerd voelt.
  • De medewerker onthoudt zich ervan de pupil te bejegenen op een wijze die de minderjarige in zijn of haar waardigheid aantast.
  • De medewerker dringt zich niet op in het privéleven van de minderjarige.
  • De medewerker onthoudt zich van elke vorm van seksuele benadering en misbruik ten opzichte van de minderjarige. Alle seksuele handelingen; handelingen, contacten en –relaties tussen begeleider en minderjarige zijn onder geen beding geoorloofd en worden beschouwd als seksueel grensoverschrijdend gedrag.
  • De medewerker mag de minderjarige niet op zodanige wijze aanraken, dat deze aanraking naar redelijke verwachting als seksueel of erotisch van aard ervaren zal worden.
  • De medewerker zal tijdens repetitie/trainingsdagen, optredens, reizen, uitjes en dergelijke zeer terughoudend en met respect omgaan met minderjarigen en de ruimtes waarin zij zich bevinden, zoals de kleedkamer of hotelkamer.
  • De medewerker heeft de plicht de minderjarige naar vermogen te beschermen tegen vormen van ongelijkwaardige behandeling en seksueel grensoverschrijdend gedrag en zal er actief op toezien dat de gedragscode door iedereen die bij de minderjarige is betrokken, wordt nageleefd.
  • Indien de medewerker gedrag signaleert dat niet in overeenstemming is met deze gedragscode en bij vermoedens van seksueel grensoverschrijdend gedrag, is hij verplicht hiervan melding te maken bij de daarvoor door het bestuur aangewezen personen.
  • De medewerker krijgt of geeft geen (im)materiële vergoedingen die niet in de rede zijn.
  • In die gevallen waar de gedragscode niet (direct) voorziet, of bij twijfel over de toelaatbaarheid van bepaalde gedragingen ligt het binnen de verantwoordelijkheid van de medewerker in de geest van de gedragscode te handelen en zo nodig daarover in contact te treden met een door het bestuur aangewezen persoon.

 

Omschrijving seksueel grensoverschrijdend gedrag met minderjarigen en sanctiebeleid

Onder seksueel grensoverschrijdend gedrag met minderjarigen verstaat Drum & Showfanfare DES: elke vorm van seksueel gedrag of seksuele toenadering, in verbale, non-verbale of fysieke zin, opzettelijk of onopzettelijk, die door de persoon die het ondergaat als ongewenst of gedwongen wordt ervaren; en / of plaatsvindt binnen een ongelijke machtsverhouding (volwassene-kind, dirigent/docent/instructeur/instructrice-jeugdlid, e.d.); en / of andere handelingen of gedragingen die strafbaar zijn volgens het Wetboek van Strafrecht.

 

Gedragingen die volgens de bovenstaande omschrijving vallen onder seksueel grensoverschrijdend gedrag met minderjarigen, kunnen worden gesanctioneerd door een tuchtrechtprocedure waarin hoor en wederhoor zal plaatsvinden. De sancties bestaan uit het voor korte of langere tijd uitsluiten van vrijwilligerswerk met minderjarigen door persoonsgegevens in een centraal register op te nemen.

 

Seksueel grensoverschrijdende gedragingen met minderjarigen, waarvan het bestuur oordeelt dat deze vallen onder het Wetboek van Strafrecht, zullen bij politie/justitie worden gemeld.

 

Deze gedragscode is 20 april 2018 opgesteld door het bestuur van Drum & Showfanfare DES.

Komende optredens

no event

Recente tweets

Samen met @DesDoetinchem mooi muzikaal intermezzo in herdenkingsdienst #Doetinchem #dwdd #Achterhoek Tijdens kranslegging koraalmuziek.